Họ và tên Đơn vị công tác
GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Bình Dương Trường Đại học Quốc tế
GS.TS. Lê Minh Trí Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
GS.TS. Phạm Văn Hùng Trường Đại học Quốc tế
GS.TS. Phạm Hữu Anh Ngọc Trường Đại học Quốc tế
PGS. TS. Võ Thị Quý Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Bùi Hồng Thủy Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Văn Hợp Trường Đại học Quốc tế