 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC
Trường ĐHQT đã hoàn thành:
2023: Đạt kiểm định cấp trường theo chuẩn ASIIN
2018: Đạt chuẩn đánh giá cấp Cơ sở giáo dục của Mạng lưới các Trường đại học Đông Nam Á (AUN)
2016: Đạt chuẩn Kiểm định chất lượng cấp Cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo (MOET)

 ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ASIIN
2023: Công nghệ Sinh học
2023: Công nghệ Thông tin
2023: Khoa học Máy tính
2023: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
AUN-QA
2023: Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính & Quản trị rủi ro)
2021: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
2018: Tài chính Ngân hàng
2018: Kỹ thuật Xây dựng
2017: Công nghệ Thực phẩm
2015: Kỹ thuật Y Sinh
2015: Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
2013: Kỹ thuật Điễn tử – Viễn thông
2012: Quản trị Kinh doanh / Đánh giá lại vào năm 2017
2011: Công nghệ Sinh học / Đánh giá lại vào năm 2017
2009: Khoa học Máy tính /Đánh giá lại vào năm 2017
BẬC THẠC SĨ
2019: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
2017: Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
2016: Thạc sĩ Công nghệ Sinh học

MOET
2020: Thạc sĩ Quản lý công
2023: Công nghệ Thực phẩm (bậc đại học)

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CTĐT THEO BỘ TIÊU CHUẨN ABET (HOA KỲ):
2018: Kỹ thuật Y Sinh
2018: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông