THÔNG BÁO GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2024

1. Đối tượng:
Công trình khoa học và công nghệ của GV, NCV trong các cơ sở giáo dục đại học không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ của năm xét tặng Giải thưởng (trước ngày 30/6/2024).

2. Lĩnh vực khoa học và công nghệ của giải thưởng, bao gồm 06 lĩnh vực sau:
– Khoa học Tự nhiên
– Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
– Khoa học Y, Dược
– Khoa học Nông nghiệp
– Khoa học Xã hội
– Khoa học Nhân văn

3. Công trình của giảng viên trẻ tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Mỗi công trình do 01 giảng viên trẻ chịu trách nhiệm thực hiện chính (là giảng viên cơ hữu của nhà trường) và số lượng thành viên tham gia không quá 05 người;
b) Công trình đã được nghiệm thu theo quy định.

c) Công trình được công bố hoặc được ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng;
c) Công trình chưa nhận hoặc chưa đồng thời gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế khác tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng.

Lưu ý: 

– Bài báo khoa học là sản phẩm của công trình tham gia Giải thưởng cần có lời cảm ơn hoặc chú thích là sản phẩm của công trình.

– Không gửi bài báo khoa học tham gia Giải thưởng.

– Giấy xác nhận ứng dụng công trình cần ghi rõ thời gian công trình bắt đầu được đưa vào ứng dụng và phải có xác nhận của đơn vị.

– Biên bản nghiệm thu công trình phải có xác nhận của đơn vị.

 

4. Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ bao gồm: (Tất cả hồ sơ nộp dưới dạng điện tử gồm File Word và PDF)

a) Danh sách tổng hợp có xác nhận của Khoa/Bộ môn (file excel đính kèm)

b) Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ (Mẫu 01a – Thông tư số 45);

– Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng chỉ ghi tên các tác giả là giảng viên (chỉ tính giảng viên cơ hữu của đơn vị; không tính nghiên cứu viên, giảng viên thỉnh giảng, giảng viên tập sự,…) và không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng, đồng thời cần ghi rõ ngày tháng năm sinh của từng tác giả.

– Đối với các tác giả trên 35 tuổi hoặc tác giả đủ độ tuổi tham gia nhưng không phải là giảng viên thì cần gửi Bản cam kết/giấy xác nhận đồng ý cho tác giả/nhóm tác giả đủ điều kiện được gửi hồ sơ tham gia xét Giải thưởng và được hưởng mọi quyền lợi nếu công trình đạt Giải thưởng (cần có đủ chữ ký của tất cả các đồng tác giả, các đồng tác giả ở xa có thể gửi xác nhận đồng ý qua email).

 

c) Báo cáo tổng kết công trình tham gia xét Giải thưởng (Mẫu 04 – Thông tư số 45);

 

d) Bộ tài liệu minh chứng liên quan đến việc công bố (đối với công trình đã được công bố) hoặc văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan có thẩm quyền (đối với công trình đã được ứng dụng trong thực tiễn); bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình đề nghị xét Giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo mẫu 10 tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có).

e) Không hiển thị thông tin về giảng viên trẻ, tên cơ sở giáo dục đại học trong báo cáo tổng kết và các tài liệu khoa học liên quan (nếu có), trừ danh mục tài liệu tham khảo. Trong trường hợp đặc biệt, tên cơ sở giáo dục đại học là một phần trong tên công trình hoặc nội dung nghiên cứu, hồ sơ được coi là hợp lệ.

5. Thời hạn nộp hồ sơ file mềm đến địa chỉ [email protected]: trước 16h00 ngày Thứ sáu 10/5/2024 để phòng tổng hợp và thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Thông tin chi tiết, Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm và Thông tư 45.

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh, ext: 3338
Email: [email protected]